นางสาว วาสินี วงศ์คำมูล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Young Scientist Award 2015

           ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว วาสินี วงศ์คำมูล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วม โครงการ Young Scientist Award 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เมอร์ค จำกัด (ประเทศไทย) โดยส่งโครงร่างงานวิจัยที่กำลังศึกษาเข้าประกวด ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย