ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา บุคคลคุณภาพประจำปี 2557

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2557 โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ฯ ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

        ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการเป็นผู้นำและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “มีเป้าหมายที่ชัดเจน” “สื่อสารชัดเจน” และ “empowerment” ให้อิสระทางความคิด แต่จะจุดประเด็นด้วยคำถาม และแนวคิดใหม่ ๆ เรื่องใหม่ ๆ ชอบความท้าทาย มีความรับผิดชอบสูง ท่านเป็นคนยอบรับข้อเสนอแนะ และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน ที่เห็นอย่างชัดเจน คือ “open door policy” นอกจากนี้ยังมีการให้กำลังใจทีมและคนที่ร่วมงาน มีความประนีประนอม แต่ก็พูดตรง ไม่เก็บปัญหา แต่พร้อมที่จะแก้ปัญหาด้วยใจที่เปิดกว้าง ด้วยความที่ท่านมีเป้าหมายชัดเจน ทำให้ท่านมีความมุ่งมั่นทุ่มเท ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำให้ผู้ตามละอายที่จะไม่ทำตาม เมื่อมีคนไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วย ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี พร้อมที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติให้ได้ ไม่ว่าจะต้องพูดซ้ำ ๆ กับกลุ่มคนทุกระดับ ฟังกี่ครั้งก็จะพบว่ายิ่งพูดยิ่งมีความละเอียดมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น และพูดไม่เบื่อ นอกจากจะให้ความสำคัญกับhigh performance แล้ว ท่านยังใส่ใจถึงชีวิตครอบครัวของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย (work-life balance) ที่กล่าวมานี้เป็นลักษณะเด่นที่น่าประทับใจในตัวของท่าน กอรปกับคุณวุฒิของท่านที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพและด้านการบริหาร ตลอดเวลา 17 ปีที่ผ่านมา ท่านจึงได้รับหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญทั้งในระดับคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช และปัจจุบันในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ 1)การวางระบบ HR ของคณะ ฯ ความก้าวหน้าในงานของบุคลากรทุกระดับ 2) มีการนำระบบมาตรฐานในระดับนานาชาติมาเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ เช่น JCI ถึงแม้จะไม่ได้ขอรับรอง แต่ก็ได้นำแนวคิดมาใช้ในการดำเนินการ โรงพยาบาลศิริราช ทำให้เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ศิริราชเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Advanced HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และด้านการศึกษาก็นำแนวคิด outcome base และมาตรฐานการศึกษา WFME ของสหรัฐอเมริกา มาเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะ ฯ จนสำเร็จในปีปัจจุบัน