รศ.นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ปี2557

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉนียน  เรืองเศรษฐกิจ   ภาควิชาศัลยศาสตร์  ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทอาจารย์ดีเด่นที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้เป็นประธานมอบรางวัล ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับ “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” จากทายาทของเจ้าพระยา พระเสด็จสุเรนทราธิบดี ซึ่งบริจาคไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492  โดยได้ตั้งจุดประสงค์ของทุน คือ ให้เก็บดอกผลเป็นรางวัลแก่อาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวิชาดีเด่น สามารถถ่ายทอดการสอนดี เป็นผู้ตั้งใจสอน ค้นคว้าหาวิธีสอนเพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของนักศึกษา กระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะสร้างเสริมเจตคติในวิชาชีพแก่ศิษย์