ผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ปี 2557

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงมยุรี  หอมสนิท ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ประจำปีการศึกษา 2557  ประเภทอาจารย์ดีเด่นระดับคลินิก โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้เป็นประธานมอบรางวัล ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับ “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” จากทายาทของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ซึ่งบริจาคไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492  โดยได้ตั้งจุดประสงค์ของทุน คือ ให้เก็บดอกผลเป็นรางวัลแก่อาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวิชาดีเด่น สามารถถ่ายทอดการสอนดี เป็นผู้ตั้งใจสอน ค้นคว้าหาวิธีสอนเพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของนักศึกษา กระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะสร้างเสริมเจตคติในวิชาชีพแก่ศิษย์