อ.ดร.นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ปี 2557

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นายแพทย์ยอดยิ่ง  แดงประไพ ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ประจำปีการศึกษา 2557  ประเภทอาจารย์ดีเด่นระดับปรีคลินิก โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานมอบรางวัล ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลได้รับ“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” จากทายาทของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ซึ่งบริจาคไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492  โดยได้ตั้งจุดประสงค์ของทุน คือ ให้เก็บดอกผลเป็นรางวัลแก่อาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวิชาดีเด่น สามารถถ่ายทอดการสอนดี เป็นผู้ตั้งใจสอน ค้นคว้าหาวิธีสอนเพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของนักศึกษา กระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะสร้างเสริมเจตคติในวิชาชีพแก่ศิษย์