ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

          ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ผ่านการอบรม Fellowship Training สาขา Critical Care Medicine จาก John’s Hopkins University พ.ศ. ๒๕๒๘ และสาขา Injury Epidemiology จาก Centers for Disease Control and Prevention Atlanta, Georgia, USA พ.ศ. ๒๕๓๑ พร้อมด้วยปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘

          ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในฐานะศัลยแพทย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุ (Trauma Surgery) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร มีส่วนสำคัญในแผนรับวินาศภัยครั้งใหญ่ ตลอดจนการพัฒนาแผนรับวินาศภัยแบบฉุกเฉินของโรงพยาบาลศิริราช กำหนดเป็นแผนปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ คือ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล เข้าใจใส่ใจในปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ทำให้เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นด้านการบริหาร จึงได้รับการดำรงตำแหน่งด้านการบริหาร คือตำแหน่งรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลหลายสมัย และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมระยะเวลา ๑๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๓)

          เมื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒ สมัย (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๐) ในฐานะผู้นำองค์กร ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาทุกภาคส่วน ทำให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก้าวเข้าขึ้นเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำในระดับนานาชาติ ด้วยการวางนโยบายกำหนดแผนงานเป็นระบบต่อเนื่องในอนาคต ประสบความสำเร็จในการขยายพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชไปสู่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรีเดิม ตามโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ได้บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยมหิดลจนเกิดการพัฒนาครั้งใหญ่ เป็นผู้นำวิธีการจัดการสมัยใหม่นำมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก ด้วยการสร้าง Branding และ Core values ทำให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันภายในมหาวิทยาลัย ผลักดันคณะวิชาต่าง ๆ ไปในทิศทางที่มุ่งสู่ความเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ดำเนินการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้เป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตามเสด็จในคณะศัลยแพทย์อาสาปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ตามพระราชประสงค์ โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่แพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นมา ขณะดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานคณะกรรมการแพทย์ถวายการดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อเสด็จประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช และร่วมเป็นคณะกรรมการแพทย์ถวายการรักษาจวบจนปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๑

          นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เช่น เลขาธิการสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๐ ประธานกรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๐ และกรรมการกฤษฎีกา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองประธานกรรมการบริหาร ศิริราชมูลนิธิ คนที่ ๒ กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลเกียรติยศที่สำคัญ อาทิ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำ พ.ศ. ๒๕๔๕ รางวัลบุคคลคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี ๒๕๔๖ รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี ๒๕๕๔ และรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๕ ฯลฯ เป็นผู้ศรัทธาปฏิบัติและศึกษาในพุทธศาสนา น้อมนำหลักธรรมเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน ทั้งในฐานะแพทย์ ผู้บริหาร และในครอบครัว

          ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานดีเด่น และคุณูปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๙๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป