ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จากแพทยสภา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ M.R.C.P. (U.K.) จาก Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙, F.R.C.P. (T) จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖  F.R.C.P. จาก Royal college of Physicians of  London เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙, หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๗, Honorary Fellow of the Australasian College of Physicians, Honorary Fellow of the Academy of Medicine of Singapore และ Honorary Fellow of the College of Physicians of Singapore เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ Honorary Fellow of the American College of Physicians พ.ศ. ๒๕๕๒ Honarary Fellow of the Philippines College of Physicians พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสืออนุบัตรแสดงความรู้ความชำนาญทางเวชศาสตร์ป้องกัน สาขาเวชศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๖     

        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๔๖ เป็นรองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๖ เป็นรองคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง (การศึกษาหลังปริญญา) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ เป็นกรรมการแพทยสภา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐  เป็นประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ เป็นผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก สาขาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๘  มีผลงานวิจัยการแต่งตำราด้านโรคติดเชื้อ ๓๕ เล่ม และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ถึง ๑๒๙ เรื่อง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร เป็นผู้ผลักดันให้เกิดระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ โดยได้ก่อตั้งชมรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อศึกษาและรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล จนทำให้อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลงจาก ๑๑.๗% ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น ๗.๔% ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และคงอยู่ระดับ ๖-๗% มาตลอด ทำให้ลดอัตราการป่วยและอัตราการตาย ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่ายาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ปีละ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งได้สร้างบุคลากรด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดที่สำคัญ เช่น โรค SARS  ไข้หวัดนก  ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙  โรค MERS เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ได้รับการอนุมัติสิทธิบัตร ได้แก่ อุปกรณ์เก็บเสมหะ อุปกรณ์เก็บสารคัดหลั่งและอุจจาระ เครื่องคลุกแป้งบนนถุงมือผ่าตัด อุปกรณ์ปลดเข็มและเก็บเข็มและกระบอกฉีดยาใช้แล้ว เครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งนำไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมในโอกาสต่อไป

        ตลอดระยะเวลาที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร รับราชการ ได้รับรางวัลเกียรติยศที่สำคัญ อาทิ รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับโล่เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ประดิษฐ์ผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัลบุคลากรดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัลมหิดลทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการแพทย์ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นแพทย์ถวายการรักษาสมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระราชาคณะอีกหลายรูป ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๔ พ.ศ. ๒๕๒๘ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว) พ.ศ. ๒๕๓๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. ๒๕๓๔ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๓๗ ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) พ.ศ. ๒๕๓๙  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) พ.ศ. ๒๕๔๑ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) พ.ศ. ๒๕๔๓ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓

        ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานดีเด่น และคุณูปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๙๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป