รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายเเพทย์นิธิพัฒน์  เจียรกุล  ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ประจำปี ๒๕๕๗ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 

        รองศาสตราจารย์ นายเเพทย์นิธิพัฒน์  เจียรกุล  ได้รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ในฐานะผู้เป็นครูแพทย์ที่มีความรู้แตกฉาน ทันสมัย และมีความเชี่ยวชาญทั้งในวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป (internal medicine) และในสาขาวิชาโรคทางเดินหายใจ และวัณโรค ซึ่ง รศ.นพ.นิธิพัฒน์  มีผลงานวิจัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยได้นำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ ทั้งในการบริการผู้ป่วย  และการเรียนการสอน ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ตัวเองเชี่ยวชาญ กับสาขาวิชาอื่นของอายุรศาสตร์ทั่วไป และได้นำมาประยุกต์ใช้ทั้งในเวชปฏิบัติของตัวเอง และนำมาสอน หรือแสดง ให้นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ในการเรียนการสอนทางคลินิก ทำให้นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านมีทักษะและความรู้ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคลินิกของผู้ป่วยต่อไป