รางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2558

 
        เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะ ฯ ชั้น 2 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  เป็นประธานมอบรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2558 โดยมีผลงานจากการแต่งตำราศิริราช ที่ได้รับรางวัล จำนวน 5 ตำรา ดังนี้
 

รางวัลประเภทดี ได้แก่ The Rat Lungworm Angiostrongylus cantonensis : parssitology, genetics and molecular phylogeny
บรรณาธิการ  รศ.ดร.ประภาทิพย์  เอี่ยมโสภณา


รางวัลประเภทดี ได้แก่ การแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับ  
บรรณาธิการ  รศ.พญ.ปิยาภรณ์  อภิสารธนรักษ์


รางวัลประเภทดี ได้แก่ การตรวจ เอ็ม.อาร์.ไอ.หัวใจ  
บรรณาธิการ  รศ.พญ.ธนัญญา  บุณยศิรินันท์ และ ศ.นพ.รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์


รางวัลประเภทดี ได้แก่ การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
 บรรณาธิการ รศ.นพ.วีรศักดิ์  เมืองไพศาล


รางวัลประเภทชมเชย ได้แก่ จิตเวชศิริราช  DSM-5  
บรรณาธิการ  ผศ.ดร.นพ.นันทวัช  สิทธิรักษ์, อ.พญ.กมลเนตร  วรรณเสวก, อ.พญ.กมลพร  วรรณฤทธิ์,
อ.นพ.ปเนต  ผู้กฤตยาคามี, รศ.พญ.สุพร  อภินันทเวช, ผศ.นพ.พนม  เกตุมาน