รางวัล ๑๐๐ ปีชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลก

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.สุนันทา  พลปัถพี ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ที่ได้รับรางวัล “๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภทบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานสำเร็จดียิ่งทางด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เนื่องในการจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก” จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

        โอกาลนี้ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.สุนันทา  พลปัถพี เข้ารับประทานโล่รางวัล “๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และองค์ประธานจัดงาน "ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ