รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี2558

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับคุณวริศรา  ตุวยานนท์ งานพยาบาลผ่าตัด ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี 2558 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการเรื่องพยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดูแล เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเเรมมิราเคิล เเกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ ฯ