รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2557ประเภทบุคคล

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ หัวหน้าหน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย ที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเภทบุคคล จาก  มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ฯ  เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โอกาสนี้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ 

        ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ มีความเชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้โฟลไซโตเมทรีในการวิจัยอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๒๕ ปี โดยได้ใช้วิจัยศึกษาภาวะภูมิคุ้มกัน ทั้งระดับพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และโรคติดเชื้อต่าง ๆ เช่น มาลาเรีย ไวรัสเดงกี่ และเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์สูงในประเทศไทย รวมถึงได้พัฒนาวิธีการตรวจวัด CD4 ทีลิมโฟซัยต์ โดยโฟลไซโตมิเตอร์ให้มีราคาถูก มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่น การใช้ BioLeucotag และ Biobeads ซึ่งได้จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรไปแล้ว นอกจากนี้ ได้รับเชิญจาก องค์การอนามัยโลก และ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ให้เป็นผู้ทำการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์รุ่นใหม่ชนิดต่างๆ ในการตรวจวัดจำนวน CD4 ทีลิมโฟซัยต์ และยังเป็นผู้ผลักดันโครงการประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance หรือ EQA) สำหรับการตรวจวัด CD4 ในประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ปัจจุบันโครงการ EQA นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงการในระดับนานาชาติ โดยมีห้องปฏิบัติการในประเทศไทยเป็นสมาชิกมากกว่า ๑๔๐ แห่ง และอีก ๑๑๐ แห่งจากประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉพียงใต้ รวมทั้งประเทศศรีลังกา เนปาล ภูฏาน และอินเดีย

        มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. เป็นกองทุนถาวรเพื่อใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้แก่ การมอบรางวัลแก่บุคคล คณะบุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น และประสบความสำเร็จในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี