ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ และคณะ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ภาควิชาชีววิทยา และคณะ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แก่ รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง”การพัฒนาชุดการตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยดีเอ็นเอแบบ SNP set เพื่อใช้ในตัวอย่างตรวจที่เสื่อมสลายโดยมีความจำเพาะต่อการตรวจพิสูจน์บุคคลประชากรไทย” (Development of a SNP Set of Human Identification: a Set with High Naturally Degraded DNA Samples in the Thai Population) โอกาสนี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

        การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ของสภาวิจัยแห่งชาติเป็นนโยบายและกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเชิดชูเกียรติของนักวิจัยไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและได้อุทิศตนในการดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยนักวิจัยจะต้องมีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาเป็นเวลาตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป อีกทั้งนักวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยไทยในอันที่จะทุ่มเทกำลังใจและสติปัญญา ในการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ