ศิริราชมอบรางวัลตำราศิริราช-มหิดล ประจำปี 2557

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลตำราศิริราช-มหิดล  ประจำปี 2557 โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  เป็นประธานมอบรางวัล ฯ ณ ห้องประชุมคณะ ฯ ชั้น 2 ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

        รางวัลตำราศิริราช-มหิดล  ประเภทดีเด่น และรับเงินรางวัล   150,000 บาท ได้แก่
 
 
ตำรา “เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด

        รางวัลตำราศิริราช-มหิดล  ประเภทดี  และรับเงินรางวัล 100,000  บาท ได้แก่
 

ตำรา “Systemic Lupus Erythematosus ในเด็กและวัยรุ่น”  โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา สัมบุณณานนท์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนิรุธ ภัทรากาญจน์, อาจารย์ แพทย์หญิงนันทวัน ปิยะภาณี  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

        รางวัลตำราศิริราช-มหิดล  ประเภทชมเชย  และรับเงินรางวัล  50,000 บาท ได้แก่
 
 
ตำรา “การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์”  โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุพร โชติกวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิฏฐ์ เลิศวานิช  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด

 
ตำรา “Ambulatory Medicine The Siphon of Health Care Service 2014 กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเด่นหล้า ปาลเดชพงศ์  ภาควิชาอายุรศาสตร์

        รางวัลตำราศิริราช-มหิดล  เป็นรางวัลที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตตำราทางการแพทย์ของอาจารย์ในคณะ ฯ ให้มีคุณภาพสูงอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การค้นคว้า การอ้างอิงของนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป