นักวิจัยศิริราช รับโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยดีเด่น จากสกว.

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา ภาควิชาปรสิตวิทยา และดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา ในโอกาสได้เข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน อีกทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมสู่สาธารณะ เพื่อให้มีการขยายผลหรือต่อยอดการใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านสาธารณะ งานวิชาการ นโยบาย พาณิชย์ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับพื้นที่ รวมถึงกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญ ตลอดจนประโยชน์ของงานวิจัย โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์  ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

        ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 16 โครงการ ซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 2 ผลงานในกลุ่มงานวิจัยเชิงวิชาการและมนุษยศาสตร์ ดังนี้
 
 
  ผลงานวิจัย “การผลิตแอนติบอดีสำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและการสร้างฟาจไลบราลีที่ดิสเพลย์มินิบอดีหรือนาโนบอดี” โดย ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
  ผลงานวิจัย “การศึกษาฤทธิ์ของ cyclin D1-CDK4 ในขบวนการตอบสนองหลังจากเกิดการทำลายของ DNA"  โดย ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล