รางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2556

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.จริยา  เลิศอรรฆยมณี หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ที่รับคัดเลือกรับรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2556 (Quality Person of the Year 2013)โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานมอบรางวัล ฯ ในมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 13 “ศิริราชผูกพันเพื่อคุณภาพ มุ่งมั่นเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

        ปัจจุบัน ศ.พญ.จริยา  เลิศอรรฆยมณี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ด้วยความรู้ ประสบการณ์ บุคลิกที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นพัฒนา และคติพจน์ในใจของท่านที่ว่า “ทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุด” กอร์ปกับความเชื่อที่ว่า การที่จะบอกว่า เราดี เราเก่ง ไม่ใช่เราบอกตัวเราเอง ต้องให้คนอื่นหรือคนภายนอกบอกว่าเราเป็นหรือยอบรับเรา และเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ ดังนั้นเมื่อท่านรับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิสัญญี ท่านได้นำหลักการบริหารงานแบบ Malcolm Baldrige National Quality Award หรือ Thailand Quality Award (TQA) ในประเทศไทยมาเริ่มใช้ในภาควิชาทำให้มรการบูรณาการทั้งในงานบริการ งานการเรียนการสอน งานวิชาการ และงานอื่น ๆ โดยให้กรรมการบริหารงานภาควิชา ฯ ได้ศึกษารายละเอียดของ TQA ร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ไปอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังสอดแทรกทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรในภาค ฯ กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การบริหารและการดำเนินการในทุกพันธกิจของภาค ฯ  บรรลุเป้าประสงค์ นับเป็นแบบอย่างการบริหารแบบมีวิสัยทัศน์และทันต่อสถานการณ์ ด้วยเรื่องราว ประสบการณ์ และผลงานของท่านที่กล่าวมานี้ แม้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ยกมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่า ทุกท่านสามารถสัมผัสได้ว่า ศ.พญ.จริยา  เลิศอรรฆยมณี เป็นผู้มีความทุ่มเท มุ่งมั่น มีลักษณะของผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และเหมาะสมที่เป็น บุคคลคุณภาพ ปะจำปี 2556 อย่างแท้จริง