รางวัล R2R ดีเด่นในเวทีระดับประเทศ R2R Forum ครั้งที่ 7

     
 
     
 
     
 
        ผ่านไปแล้วกับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลายท่าน ที่ได้เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ คงได้เรียนรู้เคล็ดลับการทำงาน R2R ตั้งแต่วิธีการเริ่มต้นจนถึงแนวทางการฝึกฝนเพิ่มเติม จากประสบการณ์และเรื่องราวที่หลากหลายของงาน R2R ทั้งในวงการสาธารณสุขและวงการอื่นๆ ทางทีมงานเชื่อว่า หลากหลายเรื่องราวภายในงานทำให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเกิดความประทับใจและพลังใจในการพัฒนางาน R2R ในหน่วยงานของตนเองอย่างแน่นอนค่ะ  พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัล ผลงาน R2R ดีเด่น ทั้ง 5 ผลงาน จากผลงานที่ได้รับรางวัลทั่วประเทศจำนวน 47 รางวัล ดังนี้

        รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มตติยภูมิ 
1. ผลงานวิจัยเรื่อง การทดลองระยะที่ 3 แบบสุ่มเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารฤๅษีดัดตนในการลดอาการปวดบ่าและสะบัก จากกลุ่มผู้ป่วย Myofascial pain syndrome (MPS) เรื้อรัง โดย คุณเปี่ยมฤทัย บุตรดาพันธ์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และทีมงาน

        รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ 
1. ผลงานวิจัยเรื่อง เสื้อยึดตัวผู้ป่วยที่นอนท่าศีรษะต่ำขณะผ่าตัด โดย คุณสุณี ทิมแตงบุญรอดหน่วยผ่าตัดระบบปัสสาวะ งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล และทีมงาน
2. ผลงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการปรับแต่งสันเหงือกส่วนหน้าของเพดานเทียม 2 ชนิด ในทารกปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว โดย ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ งานทันตกรรม และทีมงาน
3. ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ที่นั่งเฉพาะราย Custom molded seating (CMS) และรถเข็นคนพิการแบบมาตรฐาน ในผู้ป่วย Cerebral palsy spastic quadriplegia โดย คุณเขมิสา เองมหัสสกุล โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และทีมงาน

       รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มสนับสนุนบริการ บริหาร การศึกษา และการจัดการความรู้ 
1. ผลงานวิจัยเรื่อง ลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย Cost Modeling: ADM case: Automated dispensing machine โดย ภญ.ประภาพร  นพรัตยาภรณ์ ฝ่ายเภสัชกรรม และทีมงาน