รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2556

        เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สภาอาจารย์ศิริราช ได้จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2556 โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานมอบรางวัล ฯ ร่วมด้วย ศ.คลินิก นพ.วิรุณ  บุญนุช  ประธานสภาอาจย์ศิริราช ผู้บริหาร อาจารย์เเพทย์ ร่วมเเสดงความยินดี แก่อาจารย์แพทย์ที่ได้รับรางวัล ฯ ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2  ซึ่งปีนี้คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการอาจารย์ได้คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ดังนี้ 
         
รางวัลอาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก ได้แก่ ผศ.เกษร  ศรีเปารยะ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 
 
        รางวัลอาจารย์ดีเด่นทางคลินิก ได้แก่ รศ.นพ.สุพจน์  พงศ์ประสบชัย อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์