เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2556 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานเกียรติบัตรฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล