รางวัล good practice การเงินและงบประมาณ

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตัดสินให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ด้านการเงินและงบประมาณ จากสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 นางสาวณัฐ วสา สันต์จิตโต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง และนางสาวนาถวดี อุดมรัตนโยธิน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้แทนคณะฯ เข้ารับโล่รางวัล จากนายวชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในงานสัมมนาวิชาการ QA to Quality of Life ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี  
 
        สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จะต้องผ่านการประกวด 3 รอบ คือ รอบเล่มรายงาน รอบนำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรอบเยี่ยมชม ณ สถานที่ปฏิบัติจริง ( Site Visit)  โดยคณะ ฯ ได้แสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ในเรื่องการพัฒนาขบวนการทำงานและระบบสารสนเทศ ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสายสนับสนุน (โครงการ BACX & RCA : Revenue & Cost Analysis) บูรณาการงานโดยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของระบบ คนและวิธีการ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพงานที่ไม่หยุดนิ่งตามแนวคิด Plan Do Check Act  รวมถึงการเรียนรู้และการจัดการความรู้ที่ทั่วถึง จนเกิดเป็นนวัตกรรมการจัดการที่ดีของคณะฯด้านการเงินและงบประมาณที่สามารถเชื่อมโยงงานสายสนับสนุน มีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วและมีธรรมาภิบาล