ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.ยุทธนา อุดมพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.ยุทธนา  อุดมพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป