ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสมาคมฟื้นฟูโรคระบบประสาทภาคพื้นเอเชียแฟซิฟิก

           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสมาคมฟื้นฟูโรคระบบประสาทภาคพื้นเอเชียแฟซิฟิก วาระปีพ.ศ. 2567 - 2568