ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2565

        วันที่ 21 กันยายน 2566 ศ. นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2565  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช ดังนี้
        สำหรับปีนี้ รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2565 ดังนี้ 
        - อาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก ได้แก่ รศ. พญ.สมฤดี  ฉัตรสิริเจริญกุล  ภาควิชาเภสัชวิทยา
        - อาจารย์ดีเด่นทางคลินิก ได้แก่ อ. นพ.เอกรินทร์  ภูมิพิเชฐ  ภาควิชาอายุรศาสตร์
        - อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ผศ. ดร.พุฒินันท์  แพทย์พิทักษ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์