ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการตอบปัญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ The Inter-Medical School Physiology Quiz (IMSPQ) ครั้งที่ 19

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการตอบปัญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ The Inter-Medical School Physiology Quiz (IMSPQ) ครั้งที่ 19 ณ Universitas Gadjah Madaเมือง Yogyakata ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
        1. รางวัลชนะเลิศประเภททีม ลำดับที่ 3 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 72 ทีม ได้แก่ 1) นศ.พ.กิตติกร วิลาศรัศมี 2) นศ.พ.ธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล และ 3) นศ.พ.อสึขิ มัทสึซาว่า นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 
        2. รางวัล Best Written Score ซึ่งเป็นรางวัลประเภทรายบุคคลให้กับผู้ที่คะแนนสูงสุดในรอบ Written test 10 ลำดับแรก ได้แก่ นศ.พ.ธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล ได้ลำดับที่ 6 และนศ.พ.กิตติกร วิลาศรัศมี ได้ลำดับที่ 8 และทีมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้คะแนนรวมในรอบ Written score สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 จากทั้งหมด 72 ทีม
        3. รางวัล The Best Performer in the  Cultural Night Event ในการแสดงงาน Cultural night ได้แก่ รศ. ดร. พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ นพ.ภัคธร เพียรเดชา นพ.ศุภวัช ฏิระวณิชย์กุล นพ.อัคคภัทร์ จารุชัยยง พญ.อริศรา อับดุลลากาซิม นศ.พ.กิตติกร วิลาศรัศมี นศ.พ.ธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล นศ.พ.อสึขิ มัทสึซาว่า นศ.พ.แทนทัย หล่อชัชวาลกุล และนศ.พ.เสฏฐวุฒิ บัวดี
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีอีกครั้งแก่ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์จากภาควิชาสรีรวิทยา และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้