ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Congress President the Asian Pacific Digestive Week 2023 (APDW 2023)

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Congress President the Asian Pacific Digestive Week 2023 (APDW 2023) in Bangkok from 6 to 9 December 2023 at the Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC)