ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2566 และ รางวัลแพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่นด้านครูแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2564

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์  ในโอกาสได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านครูแพทย์ (Distinguished Mentor Award) ประจำปีพุทธศักราช 2566 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และรางวัลแพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่นด้านครูแพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

        โอกาสนี้ รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย จะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มกลัดทองคำ รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านครูแพทย์ (Distinguished Mentor Award) ในพิธี Convocation ceremony and Honorific Distinguished internist award วันที่ 21 เมษายน 2566 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39 ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดชลบุรี