ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา ได้รับรางวัลแพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์  ในโอกาสได้รับรางวัลแพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2565 จากสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย