ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี 2564

        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี 2564 ทั้ง 5 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ      ภาควิชาอายุรศาสตร์
2. นางธิติมา ตั้งพิมลจิตต์   ฝ่ายการพยาบาล
3. นายประภัส พวงนางแย้ม  ฝ่ายการพยาบาล
4. เภสัชกรหญิงนงลักษณ์ ลิ้มกุล ฝ่ายเภสัชกรรม
5. ทันตแพทย์หญิงฉัตรแก้ว บริบูรณ์หิรัญสาร งานทันตกรรม