ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

         คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์  ภาควิชาอายุรศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาการบริการ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 23/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์