ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรทัย พิบูลโภคานันท์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรทัย พิบูลโภคานันท์ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม  จากผลงานวิจัย เรื่อง Specific allergy to Penaeus monodon (seawater shrimp) or Macrobrachium rosenbergi (freshwater shrimp) in shrimp-allergic children โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 23/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์