ศิริราชมอบรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2565 แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส

        วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2565 ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส บรรยายปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2565 เรื่อง “มนุษยพันธุศาสตร์: จากงานวิจัยสู่การประยุกต์ Human Genetics: From Research to Applications”  โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล และบุคลากร เข้าร่วมพิธีและฟังการบรรยายปาฐกถา ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช
        ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร เป็นปาฐกถาทางวิชาการที่ขนานนาม เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุด แสงวิเชียร อดีตคณบดี และอดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะที่เป็น “ครูแพทย์” ที่สำคัญผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่ยกย่อง เคารพเทิดทูนของบรรดาศิษย์ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน และในฐานะที่เป็นนักวิชาการที่ใฝ่ใจศึกษาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในวิทยาการหลายสาขา นอกเหนือจากทุกแขนงด้านกายวิภาคศาสตร์ยังสนใจในสาขาต่าง ๆ ของแพทยศาสตร์ทั้งทางคลินิกและปรีคลินิก พันธุศาสตร์ มานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ แพทยศาสตรศึกษา ตลอดจนภาพการแพทย์ ซึ่งมิใช่เพียงศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อีกด้วย นามของท่านจึงสมควรปรากฎถาวรสืบไป เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีงามแก่บุคคลรุ่นหลัง โดยรางวัลนี้คณะกรรมการได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้า หรือปฏิบัติงานทางวิชาการดีเด่นในแขนงต่าง ๆ ที่ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุดสนใจ ให้เข้ารับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รวมทั้งแสดงปาฐกถาวิชาการในผลงานที่ได้รับรางวัลด้วย