โรงพยาบาลศิริราช รับรางวัลสูงสุด Thailand Lean Award 2022 ระดับ Diamond

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ทีมบริหารบริการโรงพยาบาลศิริราช ที่ได้รับรางวัลThailand Lean Award ระดับ Diamond  และ Popular Vote Award โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบรางวัล Thailand Lean Award 2022 ระดับ Diamond จากนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช   ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด และบุคลากรทีมบริหารบริการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ
        รางวัล Thailand Lean Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการแบบลีนเพื่อลดความสูญเปล่าทั่วทั้งองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการขจัดความสูญเปล่า สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมไทย