ศิริราชผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2

        โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation: AHA) ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ส.ร.พ.) โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2567) ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ ฯ ได้รับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนคุณภาพ จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ในรูปแบบเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 22 (22nd HA National Forum) จึงเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลศิริราชมีพื้นฐานของระบบคุณภาพที่แข็งแกร่ง มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ผู้ให้บริการ และสังคม รวมทั้งเพิ่มคุณภาพและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจ องค์กรที่มีสมรรถนะสูง องค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลิศ สอดคล้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในการเป็น “สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ”