ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รับรางวัลสุวรรณครา ประจำปี 2565

           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบรางวัลสุวรรณครา ประจำปี 2565 ประเภท โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานมอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2565” จัดขึ้นโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ข้อมูล/ภาพ : มหาวิทยาลัยมหิดล