ขอแสดงความความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2562-2563

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2562 ได้แก่

 1.รศ.ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา

2.นางสาวปรานอม เกตุสมพร หัวหน้างานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

และบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2563 ได้แก่

1.ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

2.ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

มาร่วมเชิดชูเกียรติแก่บุคคลคุณภาพที่มีเจตคติ พฤติกรรม และผลสัมฤทธิ์ของงานในด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องกันนะคะ

บุคคลคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คลิก >> https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/reward.asp