ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์กลุ่มศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน (SiCORE-Allergy) ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 รางวัลระดับดีมาก จากผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “วัคซีนรักษาภูมิแพ้ไรฝุ่นและชุดทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่น” โดยผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นผลงานดังกล่าว ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดังนี้ 

        1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงฉวีวรรณ บุนนาค

        2. รองศาสตราจารย์วรรณะ  มหากิตติคุณ 

        3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์  สุขรุ่ง

        4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ  ชัยคำภา

        5. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลอนงค์  วิศิษฎสุนทร

        6. รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอัญชลี  ตั้งตรงจิตร

        7. รองศาสตราจารย์ ดร. นายเเพทย์พงศกร  ตันติลีปิกร

        8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ  มาลัยนวล