ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปีการศึกษา 2563

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

รางวัล “มหาวิทยาลัยมหิดล” ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง

สาขาการวิจัย ได้แก่

ศ.พญ.กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง The Happy Teen Programme : A holistic outpatient clinic – based approach to prepare HIV – infected youth for the transition from paediatric to adult medical care services in Thailand

สาขาการแต่งตำรา ได้แก่

รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ผลงานตำราเรื่อง โรคสมาธิสั้น

สาขาความเป็นครู ได้แก่

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์

รางวัล “มหาวิทยาลัยมหิดล” ม.มหิดล ได้พิจารณาบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจนมีผลงานดีเด่นและดีเลิศในสาขาต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ