ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานในการมอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โอกาสนี้ งานวิชาการได้นำเสนอวาระเพื่อขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ Virtual Ceremony

        ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัล ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

        รางวัล Best Article Award 2019-2020  ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง A Randomised Controlled Trial of the Efficacy and Safety of 0.25% Desoximetasone Cream (Topoxy) Compared with 0.25% Desoximetasone Cream (Topicorte) for the Treatment of Scalp Psoriasis ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารสารศิริราช (Siriraj Medical Journal) Vol. 72 No. 5 (2020) : September-October หน้า 371-379 นิพนธ์โดยบุคลากร 8 ท่าน จากภาควิชาตจวิทยา มีรายนามดังต่อไปนี้ รศ. พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี รศ. พญ.นฤมล ศิลปอาชา รศ. พญ.ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์ พญ.พิชานี ฉวีกุลรัตน์ พญ.ชญาณี ลิขิตวัฒนานุรักษ์ พญ.ปุญชรัสมิ์ วีระสืบพงศ์ พญ.ณัฐชยา จันทร์สุวรรณ พญ.นรมน เจริญพิพัฒน์สิน โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท

        รางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2564

จำนวน 8 เรื่อง มีผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

        รางวัลประเภท ดีมาก จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ 

        หนังสือเรื่อง ตำรากระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ โดยบรรณาธิการ รศ. นพ.อาศิส อุนนะนันทน์  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธร์ปิดิคส์และกายภาพบำบัด โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

        รางวัลประเภท ดี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

        หนังสือเรื่อง โรคภูมิแพ้ โดยบรรณาธิการ รศ. ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ภาควิชาโสตนาสิก ลาริงซ์วิทยา และ รศ. นพ.ต่อพงษ์ ทองงาม ภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

        หนังสือเรื่อง หลอดเลือดดำขอด นิพนธ์โดย รศ. ดร. นพ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท