ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563

         คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563 ดังนี้
         1.น.ส. พรภิมล เอกอุดมสุข           ภาควิชาเภสัชวิทยา
         2.นางเฉลิมศรี สวัสดี                    ภาควิชาเภสัชวิทยา
         3.ผศ. นพ. ธีรพงศ์ โตเจริญโชค    ภาควิชาศัลยศาสตร์
         4.รศ. นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์   ภาควิชาอายุรศาสตร์
         5.ผศ. พญ. จารุวรรณ เอกวัลลภ    ภาควิชาอายุรศาสตร์  
         6.นางวรรณวลี คชสวัสดิ์               ฝ่ายการพยาบาล
         7.นายวรพงภ์ อ่วมอ่อง                 ภาควิชารังสีวิทยา 

( เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะฯ จึงงดการมอบรางวัล โดยได้ขานรายนามแสดงความยินดีในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 )