ขอแสดงความยินดีเเด่รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562

        วันนี้ (29 มี.ค. 64) เวลา 10.30 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีเเด่รศ.นพ.สุพจน์  พงศ์ประสบชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ทายาทของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช  รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ผู้บริหาร บุคลากร เเละนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดี ในพิธีรางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีและรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมคณะ ฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช
        “รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา”  แพทยสภามีนโยบายสนับสนุนให้ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยให้แต่ละสถาบันทำการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ผู้เหมาะสม เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันไหว้ครูของทุกปี ซึ่งได้เริ่มมอบโล่ดังกล่าว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา