ขอแสดงความยินดีเเด่รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

        วันนี้ (29 มี.ค. 64) เวลา 10.30 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีเเด่รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับคลินิก โดยมี ทายาทของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เป็นผู้มอบทุนรางวัล ร่วมด้วย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ผู้บริหาร บุคลากร เเละนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดี ในพิธีรางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีและรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมคณะ ฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

        “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” คณะ ฯ ได้รับจากทายาทของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี  ซึ่งบริจาคไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492  โดยได้ตั้งจุดประสงค์ของทุน คือ ให้เก็บดอกผลเป็นรางวัลแก่อาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวิชาดีเด่น สามารถถ่ายทอดการสอนดี เป็นผู้ตั้งใจสอน ค้นคว้าหาวิธีสอนเพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของนักศึกษา กระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะสร้างเสริมเจตคติในวิชาชีพแก่ศิษย์  


        ทั้งนี้คณะ ฯ ได้เริ่มทำการคัดเลือกและมอบรางวัลดังกล่าวแก่อาจารย์ของคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2538 คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีมติเห็นสมควรให้เพิ่มเติมเงินรางวัลในสัดส่วนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” เป็นประจำทุกปีด้วย