ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่นายสมชาย  จงพิพัฒน์ชัยพร   บุคลากรสาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์  สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  ในโอกาสเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ  รางวัลผู้มีผลงานประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร   ชื่อผลงาน  “อุปกรณ์ช่วยฝึกฝนทักษะการฉีดยาเข้าชั้นผิวหนังแท้ “ โดยมีผู้ประดิษฐ์ 3 ท่าน   คือ รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา,  ผศ.พญ.วีรนุช โพธิ์ทอง  สาขาวิชาตจศัลยศาสตร์ ภาควิชาตจวิทยา  และนายสมชาย  จงพิพัฒน์ชัยพร โดยมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา