ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่รศ.พญ.นิศารัตน์ ยมาภัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้รับประกาศนียบัตร รางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯ ชื่อผลงาน แบบจำลองการฝึกฝนการใส่ท่อระบายน้ำสำหรับทารกในครรภ์ โดยมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา