ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.รอ.นพ.ชลเวช ชวศิริ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด เเละ รศ.พญ.ศรีนวล ชวศิริ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้รับประกาศนียบัตร รางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯ ชื่อผลงาน เก้าอี้นั่งที่สามารถปรับให้ผู้นั่งเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืนได้ โดยมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา