บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี 2562

        เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  มอบโล่รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี 2562 จำนวน 5 ท่าน โดยมอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 

ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี 2562 มีรายชื่อดังนี้
     1. รศ.นพ.สมชาย    ลีลากุศลวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
     2. คุณผุสดี   ลือนีย์  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 
     3. คุณจุฬาพร  ประสังสิต   ฝ่ายการพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
     4. คุณวรรณวลี   คชสวัสดิ์   ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภูมิ 
     5. คุณสุรชาติ   เกียรติโภคะ    ฝ่ายสารสนเทศ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอชมเชยบุคลากร อันมีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ได้แก่ 
     1. Responsibility รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา 
     2. Altruism คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง