ขอแสดงความยินดีแด่ นางดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 สาขาการพยาบาล ภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ นางดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 สาขาการพยาบาล ภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย โดยมี นายแพทย์อำนวย กาจีนะ นายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ฯ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในหัวข้อ “แนวโน้มการพัฒนายา วัคซีน และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี