ขอแสดงความยินดีกับ รศ. พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทรได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ. นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร สาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Prevalence of and factors associated with thiamin deficiency in children with heart disease receiving diuretics: A preliminary report  ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Congress of Nutrition (TCN 2020) “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยอาหารและโภชนาการ” แบบ VIRTUAL CONFERENCE ซึ่งจัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์