ขอแสดงความยินดีกับพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020 ด้านการสื่อความหมายของการสร้างประสบการณ์ (ด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย) สาขาพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงตุ้มทิพย์ แสงรุจี หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ที่จัดขึ้นโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม (C Asean Auditorium) อาคารไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร

        สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิธีมอบรางวัล Museum Thailand Awards 2020 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการ และมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทคือรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นประจำปี Museum Thailand Awards 2020 และ รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน Museum Thailand Popular Vote 2020 นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ Muse Idol Awards 2020 เป็นปีแรกเพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อสังคมที่มีผลงานเป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว