ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

        วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ รศ. พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง  อ.ดร. นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  และ ศ. นพ.พรพรหม เมืองแมน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร / ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารับรางวัลเลิศรัฐจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานแสดงนิทรรศการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

        ในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาบริการภาครัฐเพื่อประชาชน 2 ประเภท  ดังนี้
        1. ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ชื่อผลงาน นวัตกรรมแผ่นปิดแผลผสมสารสกัดสมุนไพรชนิดไม่ติดแผลเพื่อการรักษาบาดแผลแนวใหม่ (SIHERB) ผู้รับผิดชอบโครงการ ศ. นพ.พรพรหม เมืองแมน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร / ภาควิชาศัลยศาสตร์
        2. ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี  ชื่อผลงาน การพัฒนาการจัดทำและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผู้รับผิดชอบโครงการ รศ. พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง และ ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

        - รางวัลประเภทนวัตกรรมบริการ เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ  หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน  โดยเจตนารมณ์ของรางวัล  เพื่อให้หน่วยงานสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้อง ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชน

        - รางวัลประเภทการพัฒนาการบริการ เป็นรางวัลที่ให้กับหน่วยงานที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ  ที่แสดงความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ประชาชน/ผู้รับบริการ อย่างเชื่อมโยงและบูรณาการ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ และส่งผลกระทบสูง (high impact) ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ