ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล เนื่องในโอกาสครบรอบ “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล “มหิดลทยากร” “รางวัลคนดีศรีมหิดล” “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ” “รางวัลอาจารย์ตัวอย่างจากสภาคณาจารย์” และ “รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562” เนื่องในโอกาสครบรอบ “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมี พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

        ในปีนี้มีบุคลากรคณะ ฯ ได้รับรางวัล ดังนี้

        รางวัล “มหิดลทยากร” 

        ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์

        

        รางวัล คนดี ศรีมหิดล ประเภทบุคลากร

        ได้แก่ นางสาวจุฬาพร ประสังสิต

       

        รางวัลผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

        สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 65897 “อุปกรณ์ยึดติดกล้องตรวจปากมดลูก” 

        ได้แก่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์  ไหลเวชพิทยา

                 แพทย์หญิงสุจีรา ไหลเวชพิทยา

        อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14848 “อุปกรณ์จัดระเบียบกราฟเส้นผมในการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม” 

        ได้แก่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพล  ตวงทอง

                 นายกิตติศักดิ์  บุญญกาศ

       

        อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15230 “ส่วนผสมของสารสกัดไรฝุ่นสำหรับใช้ในการทดสอบผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” 

        ได้แก่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรัญญา  บุญชัย

       

                 รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอัญชลี  ตั้งตรงจิต

      

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ มาลัยนวล

      

        รางวัลและเกียรติบัตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น 

          กลุ่ม ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ

          ได้แก่ นายบุญเชิด  เปลี่ยนกลิ่น 

     

          กลุ่ม ข้าราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และชำนาญงานพิเศษ 

          ได้แก่ อาจารย์แพทย์หญิง หม่อมหลวงกัญญ์ทอง  ทองใหญ่

         

          กลุ่ม ข้าราชการตำแหน่งระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ

          ได้แก่ นางอัญชลี  เจริญรุ่งโรจน์

        

          กลุ่ม ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ

          ได้แก่ นางสาววันทนี  ยิ้มจันทร์

        

        กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

        1. พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ

           - พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานไม่เกิน 10 ปี

            ได้แก่ อาจารย์ ดร. สมพลนาท  สัมปัตตะวนิช  

           - พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

            ได้แก่ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกิติรัตน์  อังกานนท์

     

        2. พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป

           

            - พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานไม่เกิน10 ปี

            ได้แก่ นางสาววิศนีย์  โชคไพศาล

     

           - พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

            ได้แก่ นางโสมพันธ์  เจือแก้ว